• head_banner_0

lateks ýassyk ýassygy

 • Lomaý tebigy mata lateks köpük massaage ýassyk

  Lomaý tebigy mata lateks köpük massaage ýassyk

  Bu çydamly lateks massaage ýassyk, aňsatlyk bilen ýuwulyp we gaýtadan ulanylyp bilner.Indi täze lateks massaage ýassyk bilen gijäniň ukusyndan lezzet alyp bilersiňiz!Highokarky ýassyk ýassygynyň ýumşak silikon materialy ýumşak, ulanmak aňsat we has amatly.Faceüz ýassyk lateksden ýasalýar, akupunktur nokatlaryňyzy massaages edýär we myşsa agyrysyny azaldýar.Bu ýassyk ýokary hilli tebigy rezin materialdan we metaldan ýasalýar.

 • Doly allergen we himiki erkin tebigy lateks köpükli çagalar ýassyk

  Doly allergen we himiki erkin tebigy lateks köpükli çagalar ýassyk

  Rahatlyk üçin döredilen ýumşaklygy, goldawy we innowasiýa dizaýny ony çagalar düşeklerinde iň gowy saýlamaga öwürýär.

  Childrenaş çagalar üçin ajaýyp, bir tarapy beýleki tarapdan birneme beýik bolan ulalýan çaga üçin aýratyn flip-tolkun dizaýny.Aşaky tarapdan başlaň we çaga ulaldygyça has oňat ýerleşdirmek üçin ýassygy öwüriň.Konturlar tebigy ýagdaýda boýnuň we oňurganyň deňleşmegi üçin möhüm goldaw berýän çaganyň kellesine laýyk gelýär.

 • Iň ýokary massaage lateks düşek ýassyk

  Iň ýokary massaage lateks düşek ýassyk

  100% tebigy lateksden ergonomiki ýassyk, görnüşi kelläni we boýny degişli goldamak üçin niýetlenendir, düwürtik ýer kelläniň gan aýlanyşyny gowulandyrýar we agyr iş gününden soň ýadawlygy aýyrýar.Sagdyn duruşy goldaýar, kelle we boýun myşsalaryndan dynýar we stressi ýeňilleşdirýär.Material dem alýar, tozany, palçygy siňdirmeýär we dürli mikroblara 100% gipoallergen üçin amatly gurşaw däl.Illassyk erkeklere maslahat berilýär.

 • OEM tebigy lateks köpükli çörek ýassyk

  OEM tebigy lateks köpükli çörek ýassyk

  Lateks ýassyklarynyň artykmaçlyklary

  Lateks ýassyklarynyň birnäçe ýyl mundan ozal hem bardygyny köp adam bilmese-de, lateks düşeklerde we ýassyklarda iň meşhur materiallaryň birine öwrülýär.Lateksiň üç dürli görnüşi bar: tebigy, sintetiki we garyşyk.Tebigy lateks rezin agaçlaryň saplaryndan gelýär, sintetik lateks nebithimiýa önümlerinden ýasalýar we garylan lateks bu ikisiniň utgaşmasydyr.Sintetiki lateks köplenç himiki maddalar ýaly ys alsa-da, tebigy lateks ýassyklary ekologiýa taýdan arassa we yssyz.

 • Bedatylýan otag üçin ýatýan ýassyk ýassygy

  Bedatylýan otag üçin ýatýan ýassyk ýassygy

  100% tebigy lateksden ergonomiki ýassyk, heartürek şekilli görnüşi iň oňat egin we boý goldawyny üpjün edýär, oňat duruş döredýär we uklap ýatyrka, üstüňi passiw kelläni massaage edýär.Ergonomiki ýassykdan iň gowusyny bir modelde birleşdirip, ony iň köp satýanlaryň birine öwürdi.Illassyk, esasanam aýallarda we ýetginjeklerde meşhur ulular we aýallar üçin maslahat berilýär.

 • Bolster jübütler uzyn lateks köpükli ýassyk ýassygy

  Bolster jübütler uzyn lateks köpükli ýassyk ýassygy

  【100% Tebigy lateks ýassygy lat Lateks ýassygymyz tebigy hoşboý ysly tütetgi çykarýar. Hiç hili himiki ys hakda alada etmeli dälsiňiz, olar bütinleý allergen we himiki däl.100% arassa tebigy lateks howpsuz we ekologiýa taýdan arassa ulanýarys. Lýuks lateks ýadrosy derrew yza gaýtarmak funksiýasyny, rahatlygy we çydamlylygy ulanýar, bu çagaňyza has çuňňur we rahat uky berýär.

 • Konturly kebelek şekilli ergonomiki ýassyk

  Konturly kebelek şekilli ergonomiki ýassyk

  Tebigy material: Lateks materialy rezin agaçlaryň sapyndan alyndy, millionlarça biri-birine bagly howa öýjüklerinden durýar we ýassyk ýassygy gowy gigroskopiklige we dem alyş ukybyna eýe edýär.tomusda salkyn we gyşda ýyly.

 • Boýnuň agyrysy boýnuň ýassyklaryny ýeňilleşdirýär

  Boýnuň agyrysy boýnuň ýassyklaryny ýeňilleşdirýär

  Pillassyk, umumy ukyňyzyň bäşden birine ýakynlygy üçin möhümdir.Lateks ýassygy, kelläňize, boýnuňyza we egniňize möhüm goldaw berýän tebigy uky görnüşiňiziň töwereginde galyp, rahat uklamagyňyzy üpjün edýär.Lateks ýassyklary ýadyň köpüginden, süýümden ýa-da hatda aşaky ýassyklardan has dykyz we beýleki ýassyklara garanyňda has köp jeza çydap bilýär.

 • Bedatmak üçin konturly tolkun tebigy lateks köpükli ýassyk

  Bedatmak üçin konturly tolkun tebigy lateks köpükli ýassyk

  NämeTebigyLateks?

  Aslynda Tebigy lateks hevea-brasilienis kauçuk agajynyň sapyndan ýasalan tebigy köpükdi.Bu günler lateksiň sintetiki görnüşleri has ýygy duş gelýär.Sintetiki lateks adatça stiren-butadien rezinden ýasalýar.Tebigy lateks bilen gaty meňzeş bolup biler, ýöne hemişe birmeňzeş çydamlylygy ýok.

 • Ofisde / Öý oturgyjynda / Awtoulagda / Tigirli oturgyçda uzak wagtlap oturmak üçin lateks oturgyç ýassygy

  Ofisde / Öý oturgyjynda / Awtoulagda / Tigirli oturgyçda uzak wagtlap oturmak üçin lateks oturgyç ýassygy

  Maşyn sürmek we oturmak üçin köp wagt sarp etseňiz, bu oturgyç ýassygy size goldaw we agyrylaryňyzy ýeňilleşdirer.Maşynymyzdaky oturgyç ýassygy, siyatikanyň agyrysyny ýeňilleşdirmek, aşaky bel agyrylary, lomber agyry, çanaklyk basyşy we böwrek agyrylary üçin ajaýyp.

 • U şekilli koksiks guýruk süňküniň agyrysyny ýeňilleşdirýän lateks köpükli awtoulag ýassygy

  U şekilli koksiks guýruk süňküniň agyrysyny ýeňilleşdirýän lateks köpükli awtoulag ýassygy

  Uzak wagtlap oturgyçda oturmak, arkaňyza, boýnuňyza we biliňize agyr degip biler.Oturýan wagtyňyz arka agyry we siyatikany ýeňilleşdirmek ýa-da gündelik rahatlyk üçin tebigy çözgüt gözleýän bolsaňyz, oturgyç ýassygymyz ajaýyp köp maksatly önümdir.Bütin dünýäde lukmanlar tarapyndan maslahat berilýän U şekilli kesilen, guýruk süňküniň mahabatyndaky basyşy ýeňilleşdirýär, arka agyrysyny aýyrmaga kömek edýär.

 • Lateks köpükli tegelek şekilli baky rahatlyk oturgyç ýassygy

  Lateks köpükli tegelek şekilli baky rahatlyk oturgyç ýassygy

  Maşyn sürmek we oturmak üçin köp wagt sarp etseňiz, bu oturgyç ýassygy size goldaw we agyrylaryňyzy ýeňilleşdirer.Maşynymyzdaky oturgyç ýassygy, siyatikanyň agyrysyny ýeňilleşdirmek, aşaky bel agyrylary, lomber agyry, çanaklyk basyşy we böwrek agyrylary üçin ajaýyp.